Your browser does not support JavaScript!

首頁 > 優良教師 > 當學年優良教師
當學年優良教師

107學年度 通識教育課程優良教師名單

教師系所/ 姓名

教授課程

族群關係與文化學系
巴奈‧母路老師

臺灣原住民舞樂文化

華語文中心
傅國忠老師

高階華語(一)

實用華語(一)(二)(三)

進階華語(三)(四)

基礎華語

體育中心
許文豪老師

體育(一)(二)

體育(三)網球

體育(四)網球

語言中心
斯安竹老師

英語溝通三級

英語線上學習三級

英語口語聽講(一)(二)

演說與辯論(上)(下)